Podmienky a pravidlá

PREHĽAD

Túto webovú lokalitu prevádzkuje spoločnosť Enveseur S.L. Na celej webovej lokalite sa pojmy "my", "nás" a "naše" vzťahujú na Enveseur S.L. Enveseur S.L ponúka túto webovú lokalitu vrátane všetkých informácií, nástrojov a služieb dostupných na tejto lokalite vám, používateľovi, za predpokladu, že akceptujete všetky podmienky, pravidlá a upozornenia tu uvedené.

Návštevou našej stránky a/alebo nákupom od nás sa zapájate do našej "služby" a súhlasíte s nasledujúcimi podmienkami (ďalej len "podmienky služby", "podmienky") vrátane tých dodatočných podmienok a zásad, na ktoré sa tu odkazuje a/alebo ktoré sú k dispozícii prostredníctvom hypertextového odkazu. Tieto Podmienky používania služby sa vzťahujú na všetkých používateľov stránky, okrem iného vrátane používateľov, ktorí sú prehliadačmi, predajcami, zákazníkmi, obchodníkmi a/alebo autormi obsahu.
Pred vstupom na našu stránku alebo jej používaním si pozorne prečítajte tieto Podmienky používania. Prístupom alebo používaním ktorejkoľvek časti webovej lokality súhlasíte s týmito Podmienkami používania. Ak nesúhlasíte so všetkými podmienkami tejto zmluvy, nemôžete na webovú lokalitu pristupovať ani používať žiadne služby. Ak sa tieto Podmienky používania považujú za ponuku, ich prijatie je výslovne obmedzené týmito Podmienkami používania.

Akékoľvek nové funkcie alebo nástroje pridané do súčasného obchodu budú tiež podliehať Podmienkam používania. Aktuálnu verziu Podmienok používania si môžete kedykoľvek pozrieť na tejto stránke. Vyhradzujeme si právo aktualizovať, zmeniť alebo nahradiť akúkoľvek časť týchto Podmienok používania zverejnením aktualizácií a/alebo zmien na našej webovej stránke. Je vašou povinnosťou pravidelne kontrolovať túto stránku, či nedošlo k zmenám. Vaše ďalšie používanie webovej stránky alebo prístup na ňu po zverejnení akýchkoľvek zmien znamená súhlas s týmito zmenami.
Náš obchod je umiestnený na Shopify Inc. Poskytujú nám platformu pre online elektronický obchod, ktorá nám umožňuje predávať vám naše výrobky a služby.

ODDIEL 1 - PODMIENKY POUŽÍVANIA ONLINE OBCHODU

Súhlasom s týmito podmienkami používania vyhlasujete, že ste v krajine svojho bydliska minimálne plnoletí alebo že ste v krajine svojho bydliska plnoletí a dali ste nám súhlas Vaši neplnoletí príbuzní môžu používať túto webovú lokalitu.

Naše produkty nesmiete používať na žiadne nezákonné alebo neoprávnené účely, ani nesmiete pri používaní služby porušovať žiadne zákony vo vašej jurisdikcii (okrem iného vrátane zákonov o autorských právach).

Nesmiete prenášať žiadne červy, vírusy ani iný deštruktívny kód.

Porušenie alebo porušenie ktorejkoľvek z podmienok bude mať za následok okamžité ukončenie poskytovania vašich služieb.

ODDIEL 2 - VŠEOBECNÉ PODMIENKY

Vyhradzujeme si právo kedykoľvek odmietnuť službu komukoľvek z akéhokoľvek dôvodu.

Beriete na vedomie, že váš obsah (bez informácií o kreditnej karte), môže byť prenášaný nešifrovane a zahŕňa (a) prenosy cez rôzne siete a (b) zmeny, aby sa prispôsobil a prispôsobil technickým požiadavkám pripájajúcich sa sietí alebo zariadení. Informácie o kreditnej karte sú pri prenose cez siete vždy šifrované.

Súhlasíte s tým, že nebudete reprodukovať, kopírovať, kopírovať ani distribuovať žiadnu časť služby, používanie služby ani prístup k službe alebo k akémukoľvek kontaktu na webovej lokalite, prostredníctvom ktorej sa služba poskytuje, bez nášho výslovného písomného súhlasu predávať, ďalej predávať alebo využívať.

Nadpisy použité v tejto zmluve sú uvedené len pre pohodlie a neobmedzujú ani inak neovplyvňujú tieto podmienky.

ODDIEL 3 - PRESNOSŤ, ÚPLNOSŤ A AKTUÁLNOSŤ INFORMÁCIÍ

Nenesieme zodpovednosť, ak informácie sprístupnené na tejto webovej lokalite nie sú presné, úplné alebo aktuálne. Materiál na tejto webovej lokalite je poskytovaný len na všeobecné informácie a nemal by sa naň spoliehať ani ho používať ako jediný základ na prijímanie rozhodnutí bez konzultácie s primárnymi, presnejšími, úplnejšími alebo aktuálnejšími zdrojmi informácií. Akékoľvek spoliehanie sa na materiál na tejto webovej stránke je na vaše vlastné riziko.

Táto webová stránka môže obsahovať určité historické informácie. Historické informácie nie sú nevyhnutne aktuálne a poskytujú sa len pre vašu informáciu. Vyhradzujeme si právo kedykoľvek zmeniť obsah tejto webovej stránky, ale nemáme povinnosť aktualizovať informácie na našej webovej stránke. Súhlasíte s tým, že je vašou povinnosťou sledovať zmeny na našej webovej lokalite.

ODDIEL 4 - ZMENY SLUŽBY A CENY

Ceny našich produktov sa môžu meniť bez predchádzajúceho upozornenia.

Vyhradzujeme si právo kedykoľvek zmeniť alebo ukončiť poskytovanie služby (alebo ktorejkoľvek jej časti alebo obsahu) bez predchádzajúceho upozornenia.

Nenesieme zodpovednosť voči vám ani voči žiadnej tretej strane za akúkoľvek úpravu, zmenu cien, pozastavenie alebo prerušenie poskytovania Služby.

ODDIEL 5 - PRODUKTY ALEBO SLUŽBY (ak je to relevantné)

Niektoré produkty alebo služby môžu byť dostupné výlučne online prostredníctvom webovej stránky. Tieto produkty alebo služby môžu mať obmedzené množstvo a podliehajú vráteniu alebo výmene len v súlade s našimi Zásadami vrátenia tovaru. Ak si chcete pozrieť naše zásady vrátenia tovaru, navštívte stránku [ODKAZ NA ZÁSADY VRÁTENIA].

Vynaložili sme maximálne úsilie na čo najpresnejšie zobrazenie farieb a obrázkov našich výrobkov, ktoré sa zobrazujú v obchode. Nemôžeme zaručiť, že monitor vášho počítača zobrazí všetky farby presne.
Vyhradzujeme si právo, ale nie sme povinní, obmedziť predaj našich výrobkov alebo služieb akejkoľvek osobe, geografickej oblasti alebo jurisdikcii. Toto právo môžeme uplatniť v jednotlivých prípadoch. Vyhradzujeme si právo obmedziť množstvá akýchkoľvek nami ponúkaných produktov alebo služieb. Všetky popisy produktov alebo ceny produktov sa môžu kedykoľvek zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia, a to výlučne podľa nášho uváženia. Vyhradzujeme si právo kedykoľvek ukončiť predaj akéhokoľvek výrobku. Akákoľvek ponuka akéhokoľvek výrobku alebo služby na tejto stránke je neplatná tam, kde je to zakázané.

Nezaručujeme, že kvalita akýchkoľvek výrobkov, služieb, informácií alebo iných materiálov, ktoré ste si zakúpili alebo získali, bude spĺňať vaše očakávania, ani že akékoľvek chyby v službe budú opravené.

ODDIEL 6 - SPRÁVNOSŤ ÚČTOVNÍCTVA A INFORMÁCIÍ O ÚČTE

Vyhradzujeme si právo odmietnuť akúkoľvek objednávku, ktorú u nás zadáte. Podľa vlastného uváženia môžeme obmedziť alebo zrušiť množstvo zakúpených produktov na osobu, domácnosť alebo objednávku. Tieto obmedzenia sa môžu vzťahovať aj na objednávky zadané tým istým zákazníckym účtom alebo v rámci toho istého zákazníckeho účtu, tej istej kreditnej karty a/alebo na objednávky, ktoré používajú tú istú fakturačnú a/alebo dodávaciu adresu. V prípade, že vykonáme zmenu alebo zrušíme objednávku, môžeme sa vás pokúsiť o tom informovať kontaktovaním e-mailovej a/alebo fakturačnej adresy/telefónneho čísla, ktoré ste uviedli v čase uskutočnenia objednávky. Vyhradzujeme si právo obmedziť alebo zakázať objednávky, ktoré sa podľa nášho vlastného posúdenia javia ako objednávky zadané obchodníkmi, predajcami alebo distribútormi.
Súhlasíte s poskytovaním aktuálnych, úplných a presných informácií o nákupe a účte pri všetkých nákupoch v našom obchode. Súhlasíte s tým, že budete bezodkladne aktualizovať informácie o svojom účte a ďalšie informácie vrátane e-mailovej adresy a čísla a dátumu platnosti kreditnej karty, aby sme mohli dokončiť vaše transakcie a v prípade potreby vás kontaktovať.

Ďalšie podrobnosti nájdete v našich zásadách vrátenia tovaru.

ODDIEL 7 - VOLITEĽNÉ NÁSTROJE

Môžeme vám poskytnúť prístup k nástrojom tretích strán, nad ktorými nemáme žiadnu kontrolu ani vstup.

Beriete na vedomie a súhlasíte s tým, že poskytujeme prístup k takýmto nástrojom "tak, ako sú" a "ako sú k dispozícii" bez akýchkoľvek záruk, vyhlásení alebo podmienok a bez akéhokoľvek schválenia. Nenesieme žiadnu zodpovednosť vyplývajúcu z vášho používania voliteľných nástrojov tretích strán alebo s ním súvisiacu.

Akékoľvek používanie voliteľných nástrojov ponúkaných prostredníctvom webovej stránky je výlučne na vaše vlastné riziko a uváženie a mali by ste sa uistiť, že ste sa oboznámili s podmienkami, za ktorých nástroje poskytuje príslušný poskytovateľ (poskytovatelia) tretej strany, a že ich schvaľujete.

V budúcnosti môžeme prostredníctvom webovej stránky ponúkať aj nové služby a/alebo funkcie (vrátane vydania nových nástrojov a zdrojov). Takéto nové funkcie a/alebo služby budú tiež podliehať týmto Podmienkam používania.

ODDIEL 8 - ODKAZY TRETÍCH STRÁN

Určitý obsah, produkty a služby dostupné prostredníctvom našej služby môžu obsahovať materiály tretích strán.

Odkazy tretích strán na tejto webovej lokalite vás môžu presmerovať na webové lokality tretích strán, ktoré s nami nie sú prepojené. Nie sme zodpovední za preskúmanie alebo vyhodnotenie obsahu alebo presnosti a neručíme a nebudeme mať žiadnu zodpovednosť za materiály alebo webové stránky tretích strán, ani za iné materiály, produkty alebo služby tretích strán.

Nenesieme zodpovednosť za žiadne škody alebo poškodenia súvisiace s nákupom alebo používaním tovaru, služieb, zdrojov, obsahu alebo iných transakcií uskutočnených v súvislosti s webovými stránkami tretích strán. Pred uskutočnením akejkoľvek transakcie si pozorne prečítajte zásady a postupy tretích strán a uistite sa, že im rozumiete. Sťažnosti, reklamácie, obavy alebo otázky týkajúce sa produktov tretích strán by ste mali adresovať príslušnej tretej strane.

ODDIEL 9 - KOMENTÁRE UŽÍVATEĽOV, NÁVRHY A INÉ PODNETY

Ak na našu žiadosť zverejníte určité podnety (napríklad súťažné príspevky) alebo bez našej žiadosti predložíte tvorivé nápady, návrhy, propozície, plány alebo iné materiály, či už online, e-mailom, poštou alebo inak (ďalej spoločne len "komentáre") ), súhlasíte s tým, že môžeme kedykoľvek a bez obmedzenia upravovať, kopírovať, publikovať, distribuovať, prekladať a inak používať v akomkoľvek médiu akékoľvek komentáre, ktoré nám predložíte. Nie sme povinní (1) zachovávať dôvernosť akýchkoľvek komentárov, (2) vyplácať akúkoľvek kompenzáciu za akékoľvek komentáre alebo (3) reagovať na akékoľvek komentáre.
Môžeme, ale nie sme povinní, monitorovať, upravovať alebo odstraňovať obsah, o ktorom podľa vlastného uváženia rozhodneme, že je nezákonný, urážlivý, výhražný, ohováračský, hanlivý, pornografický, obscénny alebo inak nevhodný alebo porušuje duševné vlastníctvo alebo práva akejkoľvek strany Porušenie podmienok používania.
Súhlasíte s tým, že vaše komentáre nebudú porušovať žiadne právo tretej strany vrátane autorských práv, ochranných známok, práva na ochranu súkromia, osobnosti alebo iného osobného alebo vlastníckeho práva. Ďalej súhlasíte s tým, že vaše komentáre nebudú obsahovať hanlivý alebo inak nezákonný, urážlivý alebo obscénny materiál, ani nebudú obsahovať žiadny počítačový vírus alebo iný škodlivý softvér, ktorý by mohol akýmkoľvek spôsobom ovplyvniť prevádzku služby alebo akejkoľvek súvisiacej webovej stránky. Nesmiete používať falošnú e-mailovú adresu, predstierať, že ste niekto iný ako vy, ani inak zavádzať nás alebo tretie strany, pokiaľ ide o pôvod akýchkoľvek komentárov. Za svoje komentáre a ich správnosť nesiete výhradnú zodpovednosť. Nenesieme žiadnu zodpovednosť a nenesieme žiadnu zodpovednosť za komentáre, ktoré ste uverejnili vy alebo tretia strana.

ODDIEL 10 - OSOBNÉ ÚDAJE

Odosielanie osobných údajov prostredníctvom obchodu sa riadi našimi zásadami ochrany osobných údajov. Naše zásady ochrany osobných údajov nájdete na adrese [ODKAZ NA ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV].

ODDIEL 11 - CHYBY, NEPREHLIADNUTOSTI A OPomenutia

Na našej stránke alebo v službe sa občas môžu vyskytnúť informácie, ktoré obsahujú tlačové chyby, nepresnosti alebo opomenutia, ktoré sa môžu týkať opisov výrobkov, cien, propagačných akcií, ponúk, poplatkov za dopravu výrobkov, času prepravy a dostupnosti. Vyhradzujeme si právo opraviť akékoľvek chyby, nepresnosti alebo opomenutia a zmeniť alebo aktualizovať informácie alebo zrušiť objednávky, ak sú akékoľvek informácie v službe alebo na akejkoľvek súvisiacej webovej lokalite nepresné, a to kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia (vrátane po tom, ako ste odoslali svoju požiadavku. zadali objednávku).

Nepreberáme na seba žiadnu povinnosť aktualizovať, meniť alebo objasňovať informácie v službe alebo na akejkoľvek súvisiacej webovej lokalite, okrem iného vrátane informácií o cenách, s výnimkou prípadov, keď to vyžaduje zákon. Žiadny uvedený dátum aktualizácie alebo obnovenia použitý v Službe alebo na akejkoľvek súvisiacej webovej lokalite by sa nemal považovať za informáciu, že všetky informácie v Službe alebo na akejkoľvek súvisiacej webovej lokalite boli upravené alebo aktualizované.

ODDIEL 12 - ZAKÁZANÉ POUŽÍVANIE

Okrem iných zákazov uvedených v podmienkach služby máte zakázané používať túto lokalitu alebo jej obsah:
(a) na akékoľvek nezákonné účely; (b) na nabádanie iných na vykonávanie alebo účasť na akýchkoľvek nezákonných činnostiach; (c) na porušovanie akýchkoľvek medzinárodných, federálnych, provinčných alebo štátnych predpisov, pravidiel, zákonov alebo miestnych nariadení; (d) na porušovanie našich práv duševného vlastníctva alebo práv duševného vlastníctva iných osôb; (e) obťažovať, zneužívať, urážať, ubližovať, ohovárať, ohovárať, znevažovať, zastrašovať alebo diskriminovať na základe pohlavia, sexuálnej orientácie, náboženstva, etnického pôvodu, rasy, veku, národnosti alebo zdravotného postihnutia; (f) poskytovať nepravdivé alebo zavádzajúce informácie;
(g) nahrávať alebo prenášať vírusy alebo akýkoľvek iný typ škodlivého kódu, ktorý akýmkoľvek spôsobom ovplyvní alebo môže ovplyvniť funkčnosť alebo prevádzku Služby alebo akejkoľvek súvisiacej webovej lokality, iných webových lokalít alebo internetu; (h) zhromažďovať alebo sledovať osobné údaje iných osôb; (i) na rozosielanie spamu, phishing, pharming, spidering, crawling alebo scraping; (j) na obscénne alebo nemorálne účely; alebo (k) zasahovať do bezpečnostných prvkov Služby alebo akejkoľvek súvisiacej webovej lokality, iných webových lokalít alebo internetu alebo ich obchádzať. Vyhradzujeme si právo ukončiť vaše používanie Služby alebo akejkoľvek súvisiacej webovej lokality za porušenie ktoréhokoľvek zo zakázaných spôsobov používania.

ODDIEL 13 - VYHLÁSENIE ZÁRUK; OBMEDZENIE ZODPOVEDNOSTI

Nezaručujeme, nepredstavujeme ani nezaručujeme, že vaše používanie našej služby bude neprerušované, včasné, bezpečné alebo bezchybné.

Nezaručujeme, že výsledky, ktoré možno získať používaním služby, budú presné alebo spoľahlivé.

Súhlasíte s tým, že z času na čas môžeme službu na neurčitý čas odstrániť alebo kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia prerušiť jej poskytovanie.
Výslovne súhlasíte s tým, že používanie alebo nemožnosť používania služby je na vaše vlastné riziko. Služba a všetky produkty a služby, ktoré sú vám poskytované prostredníctvom služby, sú (s výnimkou prípadov, keď to výslovne uvedieme) poskytované "tak, ako sú" a "tak, ako sú k dispozícii" pre vaše použitie, bez akýchkoľvek vyhlásení, záruk alebo podmienok akéhokoľvek druhu, výslovných alebo predpokladaných, vrátane všetkých predpokladaných záruk alebo podmienok obchodovateľnosti, predajnej kvality, vhodnosti na konkrétny účel, trvanlivosti, vlastníckeho práva a neporušovania práv.
V žiadnom prípade Enveseur S.L, naši riaditelia, vedúci pracovníci, zamestnanci, dcérske spoločnosti, zástupcovia, dodávatelia, stážisti, dodávatelia, poskytovatelia služieb alebo poskytovatelia licencií zodpovední za akékoľvek zranenie, stratu, nárok alebo akékoľvek priame, nepriame, náhodné, trestné, osobitné alebo následné škody vrátane, ale nie výlučne, straty zisku, straty príjmov, straty úspor, straty údajov, nákladov na výmenu alebo podobných škôd, či už na základe zmluvy, deliktu (vrátane nedbanlivosti), prísnej zodpovednosti alebo iným spôsobom vyplývajúcim z používania služby alebo akýchkoľvek produktov získaných prostredníctvom služby, alebo za akýkoľvek iný nárok súvisiaci akýmkoľvek spôsobom s používaním služby alebo akéhokoľvek produktu, okrem iného vrátane chýb alebo opomenutí v akomkoľvek obsahu alebo akýchkoľvek strát alebo škôd akéhokoľvek druhu vyplývajúcich z používania služby alebo akéhokoľvek obsahu (alebo produktov) zverejneného, prenášaného alebo inak sprístupneného prostredníctvom služby, a to aj v prípade, že boli upozornení na ich možnosť.
Keďže niektoré štáty alebo jurisdikcie neumožňujú vylúčenie alebo obmedzenie zodpovednosti za následné alebo náhodné škody, v takýchto štátoch alebo jurisdikciách bude naša zodpovednosť obmedzená na maximálny rozsah povolený zákonom.

ODDIEL 14 - ODMENA ŠKODY

Súhlasíte s tým, že odškodníte, budete brániť a budete chrániť Enveseur S.L a zbaviť našu materskú spoločnosť, dcérske spoločnosti, pridružené spoločnosti, partnerov, vedúcich pracovníkov, riaditeľov, zástupcov, dodávateľov, poskytovateľov licencií, poskytovateľov služieb, subdodávateľov, dodávateľov, stážistov a zamestnancov zodpovednosti za akékoľvek nároky alebo požiadavky, vrátane primeraných poplatkov za právne zastupovanie, vznesené akoukoľvek treťou stranou z dôvodu alebo v dôsledku vášho porušenia týchto podmienok používania alebo dokumentov, ktoré sú v nich zahrnuté prostredníctvom odkazu, alebo vášho porušenia akéhokoľvek zákona alebo práv tretej strany.

ODDIEL 15 - VYMAHATEĽNOSŤ

V prípade, že sa niektoré ustanovenie týchto Podmienok používania určí ako nezákonné, neplatné alebo nevymáhateľné, takéto ustanovenie bude napriek tomu vymáhateľné v maximálnom rozsahu povolenom príslušnými právnymi predpismi a nevymáhateľná časť sa bude považovať za oddelenú od týchto Podmienok používania; takéto určenie nebude mať vplyv na platnosť a vymáhateľnosť ostatných ustanovení.

ODDIEL 16 - Ukončenie platnosti

Záväzky a povinnosti strán, ktoré vznikli pred dátumom ukončenia platnosti, zostávajú v platnosti aj po ukončení platnosti tejto zmluvy na všetky účely.

Tieto Podmienky používania sú účinné, pokiaľ ich nevypoviete vy alebo my. Tieto Podmienky používania môžete kedykoľvek ukončiť tak, že nám oznámite, že už nechcete používať naše Služby, alebo keď prestanete používať našu stránku.
Ak podľa nášho vlastného uváženia nedodržíte alebo máme podozrenie, že ste nedodržali niektorú podmienku alebo ustanovenie týchto Podmienok používania, môžeme túto zmluvu tiež kedykoľvek ukončiť bez predchádzajúceho upozornenia a vy budete naďalej zodpovední za všetky dlžné sumy až do dátumu ukončenia zmluvy vrátane; a/alebo vám môžeme zodpovedajúcim spôsobom odoprieť prístup k našim Službám (alebo ich časti).

ODDIEL 17 - CELÁ ZMLUVA

Nevykonanie alebo nevymáhanie akéhokoľvek práva alebo ustanovenia týchto podmienok používania z našej strany neznamená vzdanie sa takéhoto práva alebo ustanovenia.

Tieto Podmienky používania a akékoľvek zásady alebo prevádzkové pravidlá, ktoré sme zverejnili na tejto stránke alebo v súvislosti so Službou, predstavujú úplnú dohodu a dojednanie medzi vami a nami a riadia vaše používanie Služby, pričom nahrádzajú všetky predchádzajúce alebo súčasné dohody, komunikácie a návrhy, či už ústne alebo písomné, medzi vami a nami (okrem iného vrátane predchádzajúcich verzií Podmienok používania).
Akékoľvek nejasnosti pri výklade týchto Podmienok používania sa nebudú vykladať v neprospech strany, ktorá ich vypracovala.

ODDIEL 18 - ROZHODNÉ PRÁVO

Tieto Podmienky používania a všetky samostatné zmluvy, na základe ktorých vám poskytujeme Služby, sa riadia a vykladajú v súlade so zákonmi Spojeného kráľovstva.

ODDIEL 19 - ZMENY PODMIENOK POUŽÍVANIA

Na tejto stránke si môžete kedykoľvek pozrieť najaktuálnejšiu verziu Podmienok používania.

Vyhradzujeme si právo podľa vlastného uváženia aktualizovať, meniť alebo nahradiť akúkoľvek časť týchto Podmienok používania zverejnením aktualizácií a zmien na našej webovej stránke. Je vašou povinnosťou pravidelne kontrolovať našu webovú stránku, či nedošlo k zmenám. Vaše ďalšie používanie našej webovej lokality alebo služby alebo prístup k nim po zverejnení akýchkoľvek zmien týchto Podmienok používania predstavuje súhlas s týmito zmenami.

ODDIEL 20 - KONTAKTNÉ INFORMÁCIE

Otázky týkajúce sa Podmienok používania adresujte na info@enveseur.com

Naše kontaktné informácie nájdete nižšie:
Registrovaný názov spoločnosti: Enveseur S.L
Registrovaný obchodný e-mail: info@enveseur.com
Registrovaná obchodná adresa: Carrer Avinyonet, 6
08720 Vilafranca del Penedès
Barcelona, Španielsko